top of page
"שהחיינו וקיימנו לזמן הזה"
 
יצא לאור סט מהודר "פרדס אברהם" על התורה המכיל
דרושים וגימטריות בדרך הסוד על פרשיות התורה אותם
חיבר הרב אברהם הכהן שליט"א
 
ספר אחד - בראשית שמות
ספר שני - ויקרא במדבר דברים
מחיר 200 ש"ח. ניתן להשיג בשיעור
bottom of page