top of page

ברכת העומר וסגולתה

הברכה

הנה בברכה על ספירת העומר,  יעורר רגשי שמחה בליבו, כי אי אפשר לשער כלל כמה טובה עולה במצווה יקרה זו, וכל חמודות העולם שהאדם מכיר, אינן שוות למה שיש בידיו בשעה שהוא אומר ברכה זו, ומנהג הספרדים לנגנה בניגון שמחה ונכון הוא,

הספירה

על נוסח הספירה הנכון מובא בספר מועד כל חי {סימן ה'סי"ד}צריך אדם להיות בדבקות גדולה בשעה שהוא אומר מילות הספירה, כי במילות קדושות אלו, נעשים גדולים ונוראים למעלה!

הרחמן

נוסח הרחמן: הוא בן עשרה מילים בלבד, וכך יש לאומרו: הרחמן הוא יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימנו {ואין אומרים הרחמן הוא יחזיר לנו}

האות ח' של הרחמן מנוקדת בחטף פתח ויש לקוראה כמו פתח שכך הוא הכלל באותיות אחה"ע הינו הרחמן ולא הרחמן וכן יש להיזהר בכל הרחמן {בברכת המזון ואחרים} גם האות ח' של חסין קדוש מנוקדת בפתח כפי שהשתבשו כמה כמה סידורים שמילה זו אינה על משקל חסיד אלא על משקל גביר

למנצח בנגינות מזמור שיר

הנה המקובלים אמנם כתבו לאמר אחר הספירה מקודם אנא בכח ואחר כך למנצח,וכך הובא ג"כ בכף החיים, אולם אין מנהגינו כן, אלא לומר קודם למנצח, {וכסדר שלנו הובא בסוד שורש העבודה הנ"ל, וטעמו של דבר יובהר להלן.

סגולת המזמור הזה, ובפרט בימים האלה, היא עצומה, כבר הראשונים כתבו אותה, וכתבו עוד שמי שאומר את המזמור הזה, בכל יום מימי העומר, בברכת כהנים, {כלומר אחר ברכת כהנים} מובטח שלא יקרה לו נזק כל השנה, ויצליח במעשיו!

עיקר סגולה זו היא באמירתה מתוך קלף, ובכוונות שבה, הכוונות הפשוטות מובאות כבר בסידורים, והנו שיש  49   מילים במזמור זה, מ"אלקים יחנני", וכן 49 אותיות בפסוק האמצעי, "ישמחו וירננו", הרי הם מכוונים ל 49 ימי העומר, ול 49 ספירות שערי בינה, ומסוגלים להוריד שפע רב, ואולם, כתב ביסוד ושורש העבודה, שמי שאינו יודע בכוונת הספירות, מוטב לו ללמוד היטב את פירוש פשט המזמורים, לפי רש"י יעלה, לפניו יתברך כאילו כיוון כיאות!

כשאומר מזמור זה יש לאומרו בצורת המנורה, משמאל לימין וכשהמנורה עומדת, {כלומר יעמיד את הסידור ולא ישכיבנו}

אנא בכח

תפילה נאדרה זו, חוברה ע"י התנא האלוקי, רבי נחוניא בן הקנה, והיא שבעה משפטים, בני שישה מילים, שהראשי תיבות שלהם, הוא שם המפורש בן 42 אותיות, שבו היו הכהנים מברכים בבית המקדש, מטעם זה אנו אומרים: אנא בכחבתפילת שחרית, לאחר "אביי מסדר סדר המערכה", כיוון שהוא לא הזכיר את ברכת כהנים, ואנו מכוונים לרמז אותה, עניינו של שם קדוש זה, הוא להחזיק את האורות העצומים המתנוצצים, מן49 ספירות, וכנראה לכן אנו אומרים אותו דוקא אחרי מזמור למנצח!

bottom of page