top of page

סגולות להפרשת חלה

כל זמן ששרה הייתה חיה, ענן היה מעל האוהל -
שהייתה השכינה שורה שם ונר דולק מערב שבת לערב
שבת והברכה הייתה מצויה בעיסה,
הפרשת חלה היא כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח, 
מצוות הפרשת חלה היא חשובה ויקרה לנשים ,
כל המקיימת מצווה זו שכרה גדול מאוד.
 
הפרשת חלה מביאה ברכה לבית ומגינה ושומרת על האישה מכל גזרות קשות ורעות ומגינה עליה בעת לידתה,זמן הפרשת חלה היא שעת רצון מאוד בשמים יש להתפלל מעומק הלב ולבקש מבורא עולם את כל המשאלות בעת הזאת,טוב לתת צדקה לפני ההפרשה ,להתפלל ולבקש בזמן נתינת הצדקה ,רצוי להדליק נר לצדיק , ויש שמדליקות כמה נרות לצדיקים לפני ההפרשה,רצוי ללבוש בגדים נאים בזמן הפרשת החלה,שיעור העיסה החייבת בהפרשה עם ברכה היא לפחות 1666 גרם ,  עיסה העשויה לטיגון או בישול או העשויה מקמח ומיץ פרות או ביצים ,חייבת בהפרשה ללא ברכה ,
הכמות שמפרישים היא כ-30 גרם ,הבצק שהופרש אסור באכילה , יש שנוהגים לשורפו על להבת הגז ובימינו נוהגים לעוטפו בנייר כסף, ואחר כך בשקית ולהשליכו בצורה מכובדת,נוטלים ידיים ללא ברכה , מכסים את הבצק במפה ומברכים בכוונה:
"הריני באה לקיים מצוות הפרשת חלה לתקן שורשה במקום עליון , לעשות רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו , ויהי נועם ה` אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו {אומרים פעמיים}ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה {תרומה}"
לוקחים חתיכה מארבע קצוות הבצק ומברכים בכוונה גדולה :הרי זו חלה.
 
תחינה לאומרה לאחר הפרשת חלה:
 
"יהי רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב הרמת החלה שאני מרימה , כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זאת לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוות שבת קודש ומימים טובים עם בעלי{וילדינו} להיות ניזונים מקדושת הימים האלה,ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה ושתתקבל מצוות הפרשת חלה כאילו נתתי מעשר וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל לב , כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה,לשומרני מצער וממכאובים כל הימים , וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן "תפילה על הגאולה"
  "יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה , קטן ו גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער ,אנא ה` ,תצילם מצרתם , ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך,
כמו שכתוב :" והיה ה` למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה` אחד ושמו אחד"לאחר מכן טוב לומר את מזמורי התהילים :כה` לד`
 
 
ההיבט הרוחני של המרכיבים
 
 
כאשר אנו מכניסות את מרכיבי החלה לקערה, נוכל לתת דעתנו על ההיבט הרוחני של כל מרכיב ומרכיב ולהתפלל.
 
מים: "אין מים אלא תורה" – התורה משולה למים. בכל דבר המים מכניסים חיים ואיכות. המים מסייעים לכל המרכיבים להפוך לעיסה אחת, יוצרים מעין הרמוניה של כל המרכיבים ומחברים אותם יחד עד לקבלת העיסה. יהי רצון שנזכה כולנו להתחבר לתורה בכל רגע מחיינו. ויהי רצון שנזכה לאחדות בין כל עם ישראל, שהרי התורה משולה למים, למרכיב שמחבר ומגבש בין כל מרכיבי הלחם/חלה, כך גם בינינו.
 
שמרים: הבעבוע של השמרים יכול לסמל שמחה והתלהבות, ואילו היכולת שלו להחמיץ את העיסה מסמלת את היצר הרע, המנסה להחמיץ את נזר הבריאה - האדם, בעיקר על ידי הגאווה. שמרים מלשון שֹמרים. אנו שומרים עצמנו ממידות רעות ובפרט ממידה רעה זו – הגאווה, בעזרת מידת השמחה. יהי רצון שהשם ישמור את עם ישראל, ישמור אותנו מידות רעות ומהיצר הרע, שנזכה לשמור על כל מוצא פינו (איסורי לשון הרע), על הבריאות שלנו, שנזכה למידת השמחה וכו'.
 
סוכר: המתיקות של הסוכר מסמלת אהבה ואדיבות – מידת החסד, וכן את הנועם והרכות. יהי רצון שנזכה לגלות מתיקות לסובבים אותנו, שנזכה לעין טובה איתה נראה רק את הטוב בכל דבר. ויהי רצון שה' ימחל לנו וימתיק לנו את הדינים.
 
קמח: כשם שנתן לנו הבורא את החיטה כדי לגדלה ולהשביחה, כך גם לגבי החיים שהוא נתן לנו – להתעלות, להשביח אותם, לטפח אותם, לזכות אותנו לגדול ברוחניות ולהתקדש. קמח מסמל את ההזדמנות שלנו להיות שותפים בבריאה. האישה מנפה את הקמה, מכינה את העיסה, לשה, מברכת ואופה. היא משביחה את המוצר המוגמר, ונותנת כוח וחיים לכל משפחתה בקיימה את מצוות ה'. יהי רצון מלפניך ה' יתברך שנזכה לדעת וחכמה ולהשתמש בהן רק לטוב. שנדע לבחור בחיים האמיתיים שאתה מזכה אותנו בדרך התורה.
 
מלח: מלח צריך לשים בכמות המדויקת כדי להשיג את השפעתו באוכל. כך הוא הדבר לגבי מידות הנפש שלנו, התכונות שלנו – שיהיו במידה הנכונה. יהי רצון שנזכה שבורא עולם ידריך אותנו ויוביל אותנו בכל מידה ותכונה בדרך הזהב, בשביל האמצע, ושלא נסטה מדרך הישר ונעבור חלילה על הציוויים שלך.
 
שמן: האור מסמל את חכמת התורה, קדושה ואדיבות. המלך, הכהנים, והכלים הקדושים של בית המקדש היו נמשחים בשמן, "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו, כג). יהי רצון שהשם ימטיר עלינו מברכתו עד בלי די ושנזכה למשיח במהרה בימינו, אמן.
 
יהי רצון שכל בית בישראל יהיה משכן לשכינה הקדושה, אמן.
 
מנהגים וסגולות
 
 
זמן הפרשת חלה הוא זמן משמעותי מאוד, הן ברוחניות והן בגשמיות. על כך נאמרו מספר סגולות, כגון:
 
הפרשת חלה לזיכוי אדם הזקוק לישועה – ארבעים נשים מקדישות את תפילותיהן בשעת הפרשת חלה לזכות אדם הזקוק לישועה (לרפואה, לזיווג, להיפקד בבנים וכו').
 
סגולה ללידה קלה – מצוות הפרשת חלה מקובלת כסגולה לידה קלה ובשלום. יש נשים הנוהגות להפריש חלה כמה פעמים בחודש התשיעי להריונן.
 
סגולה לפרנסה – נאמר בגמרא (שבת לב): "בעוון חלה אין ברכה במכונס... ואם נותנין (חלה) מתברכין". מכאן שמצוות הפרשת חלה מסוגלת היא להביא את ברכת הפרנסה לבית.
ישנן נשים הנוהגות לומר פרקי תהלים ולהתפלל על מי שזקוקים לישועה
 
הפרשת חלה הינה שעת רצון גדולה לפני ה` יתברך, כשאישה מקיימת את מצוות הפרשת חלה שערי שמיים נפתחים, ולכן זוהי סגולה בדוקה ומנוסה לכל הישועות: סגולה לזרע בר קיימא, סגולה לזווג הגון, סגולה לפרנסה, להצלחה, סגולה לבריאות .........ולכל דבר. ולמה???
כי כאשר אישה מקיימת מצווה זו השכינה יורדת עד אליה, ושומע את התפילה.......הקב"ה תמיד שומע אותנו אך לא תמיד נענה, כי רק הוא יודע מה טוב עבורינו. אבל !! ישנם זמנים שנקראים שעת רצון, ואלו זמנים שבהם התפילות מתקבלות, התפילות מגיעות עד לכסא הכבוד. שעת הפרשת חלה הינה שעת רצון גדולה מאוד וכדאי לנצל שעה זו ולהתפלל על כל הישועות.
 

 

bottom of page