top of page

האר"י הקדוש

רבי יצחק לוריא בן שלמה (1534 - 1572) כונה האר"י הקדוש (ראשי תיבות של: אשכנזי רבי יצחק, האלקי רבי יצחק, האדון רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) - גדול מקובלי צפת במאה ה-16 והוגה שיטה חדשה בקבלה. השפעתו על תורת הנסתר היהודית היא עצומה, וממנו ואילך זכתה הקבלה שלו, הקבלה ,להשפעה רבה בכל רחבי העולם היהודי. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י.

תולדותיו

האר"י נולד בירושלים לאב אשכנזי ולאם ספרדייה, בעודו ילד קטן נתייתם מאביו, ואמו נסעה עמו למצרים לבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה עשיר מופלג. במצרים נישא האר"י לבת-דודו. הוא למד תורת הנגלה מפי רבי בצלאל אשכנזי, מחבר הספר שיטה מקובצת, שבגיל 18 אמר עליו כי אין לו עוד מה ללמד אותו.

 

לאחר מכן החל להתבודד ולהסתגר, כשהוא עוסק בעיקר בסתרי תורה (על פי המסורת למד גם מפיו של אליהו הנביא). למד גם אצל רבי דוד בן זמרא נגלה ונסתר. יש מהחוקרים האומרים שכתב יחד עם הרב בצלאל אשכנזי את פירוש "שיטה מקובצת" על מסכת מנחות, אך הפירוש אבד עוד כשהיה בכתב יד.

 

לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הגה בספר הזוהר, עד שנגלה אליו שוב אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל. לקראת פטירתו של הרמ"ק, הוא הורה לתלמידיו, שממשיכו יתגלה בלוויתו, בתור מי שיראה את הענן ההולך אחר מיטתו. אותו אחד היה האר"י שבא באותה תקופה לצפת וטרם נודע בציבור.

 

מאז החל ללמד מספר מצומצם של תלמידים כשהבכיר שבהם הוא רבי חיים ויטל את כל אשר הוא יודע, כאשר הוא מסביר כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. בגניזה בקאהיר נמצאו תעודות מהן עולה כי האר"י התפרנס ממסחר בתבלינים. האר"י הגיע לצפת בשנת 1570 (שנת ה'ש"ל) ובמשך שנתיים חי שם עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב (שנת 1572) הוא נפטר והוא בן 37.

תאריך פטירה

ה' באב ה'של"ב (שנת 1572)

חיבוריו

מרבית תורתו הובאה בכתבי תלמידו רבי חיים ויטל, הוא עצמו כתב את אתקינו סעודתא ופיוטים נוספים לשבת

רבותיו

רבי בצלאל אשכנזי
רבי משה קורדובירו (הרמ"ק)

תלמידיו

הגדולים: רבי חיים ויטל ורבי יוסף אבן טבול

מנהיגותו

2010 - present

2010 - present

לא היה מי שישיג חכמה זו על אמיתתה כמוהו ,כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות, ע"כ דבר ודבר כמה פנים בפרד"ס, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק ,ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים,

והיה מדבר ברוחות מהגלגולים רוח טוב ורוח רע והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא דפרשת דברים ובעופו' אלמים ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל צורכו וחפצו ואחר כך מסירהו והיה רואה נשמות בעת צאתם מהגוף

 

ובבתי הקברות ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן והיה מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא והיו מגלין לו רזי תורה וגם היה יודע חכמת הפרצוף ושרטוטי הידיים ופתרון חלומות על אמיתתם ובגלגולים ישנים וגם חדשים

 

והיה מכיר במצח אדם מה מחשב ומה שחלם ומה פסוק קרא בעליית נשמתו לגן עדן בלילה והיה מלמד פירוש שורש נשמתו והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות שחישב והיה נותן לכל א' ואחד תיקון כפי הבחירה המיוחדת או לשורש נשמתו האחוזה בשורש של אדה"ר

והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים והיה יודע להכות בסנורים והיה יודע כל מה ששנו החברים והיה מלא חסידות ודרך ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטאו וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו

 

ועיני ראו ולא זר וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו אחר התעסקו ימים רבים בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו ועליהן הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה וזהו הביאו לידי רוח הקודש והיה אליהו ז"ל נגלה לו תמיד.

פטירתו

 

האר"י הגיע לצפת בשנת 1570 (שנת ה'ש"ל) ובמשך שנתיים חי שם עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב (שנת 1572) הוא נפטר והוא בן 37.

bottom of page