top of page

מעשה השל"ה הקדוש - ליל שבועות

 
ידוע סיפור הדברים שמביא השל"ה הקדוש  את מה שאירע בזמנו של הבית יוסף זי"ע והחבריא קדישא שבצפת: שבליל שבועות עסקו בתורה כלהלילה כסדר "תיקון ליל שבועות" המפורסם, בקדושה וטהרה והתעוררות גדול.
 
ובאמצע שהם עוסקים בסדר התיקון, נשמע בפניהם "בת קול משמים" שאומרת: שמעו נא ידידי, המהדרים מן המהדרים, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא,אשר שמתם את נפשכם לעטרני בלילה הזה,
 
אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר, חובקת אשפתות, ועתה על ידי לימודכם החזרתם עטרה ליושנה, התחזקו ידידי,
 
ודעו כי מבני עליה אתם, ואילו הייתם יודעים איך אניבצער כל ימות השנה, לא הייתם מעלים שחוק בפיכם, לכן תמשיכו בסדרהלימוד הזה כי בו מונח כמה וכמה סודות, וממשיך לפרט שם את כל המעשה באריכות נפלאה.
 
ומסיים השל"ה: "אשרי עין ראתה כל אלה. עלכן כל אחד יקדש ויטהר עצמו בתוספת קדושה וטהרה, וטוב שיזהרו שלא ידברו באותו הלילה בשום לשון חול רק הכל בלשון הקודש…
 
ובספר כף החיים מובא: וכן כתוב בשער הכוונות, שצריך האדם שלא ישןבלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעורים ועוסקים בתורה כנזכרבאריכות בהקדמת ספר הזהר (פר' בראשית ופר' אמור).
 
"ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל אפילו רגע אחד ויהיה עוסק בתורה כל הלילה מובטח לו שישלים שנתו! ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא וכו', ולא עוד,אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין הזה, כי אם לאישן כלל ודאי שלא ימות בשנה ההיא"!…
 
ובזהר הק' (פר' אמור) – כי הנזהר לו בלילה הזאת מלישון, ויעמוד בסוד ה' ללמוד כל הלילה על משמרת עבודתו מתורה לנביאים וכו' כסדר - התיקון ליל שבועות- יזכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים!… ומכריזים עליו: "ואני זאת בריתי אותם וכו'…

 

bottom of page