top of page

איך לבחור 4 המינים 

איך לבחור ארבעת המינים!!!
כתוב בתורה: 
"ולקחתם לכם... פרי עץ הדר ]אתרוג[, כפת תמרים ]לולב[, וענף עץ 
עבות ]הדס[, וערבי נחל ]ערבה[ - ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת 
ימים." )ויקרא כג:מ(
בחג הסוכות אנו מאגדים את כל ארבעת המינים יחד. שתי ערבות מצד 
שמאל, כף-תמרים אחת באמצע ושלושה ענפי הדס מצד ימין. אנחנו אוחזים 
בצרור ביד ימין ואז מרימים אותו עם האתרוג ומנענעים אותם יחד, שלוש 
פעמים לכל כיוון: קדימה, ימינה, אחורה, שמאלה, למעלה ולמטה. )אצל 
הספרדים והחסידים הסדר שונה(. את המצווה יש לקיים במשך שעות היום, 
בכל יום משבעת ימי החג )חוץ מבשבת(.
לפני שמנענעים את ארבעת המינים, אנו מברכים את הברכה הבאה: 
"ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת 
לולב".
בכדי שיהיו כשרים לקיום המצווה, על ארבעת המינים לעמוד במספר 
תנאים. מכיוון שישנם פרטים רבים וטכניים, לא מומלץ לטייל ביער ולחפש 
בעצמכם את ארבעת המינים! מומלץ לקנות סט שלם ממקור מוסמך או 
באחד מירידי ארבעת המינים הפזורים ברחבי הארץ. יתכן אף שבחנות 
ספרי-הקודש הקרובה למקום מגוריכם יהיה סט מוכן של ארבעת המינים, 
סגור באריזה עם חותמת הכשר.
כשתלכו לקנות את ארבעת המינים, כדאי להכיר כמה מן הדרישות 
הבסיסיות, ולוודא שהן מתקיימות בסט שתרכשו:
אתרוג: 
•עדיף שצבעו יהיה קרוב יותר לצהוב מאשר לירוק.
•אסור שהקליפה תהיה מחוררת בשום חלק מהפרי, ואסור שתחסר בו 
אפילו פיסה קטנה מהשכבה הפנימית.
•אסור שהקליפה תהיה רכה מדי, סדוקה, יבשה או מקולפת.
•אפילו נקודה שחורה קטנטנה בצידו העליון של האתרוג פוסלת אותו.
•צורת האתרוג צריכה להיות כמו מגדל - רחב יותר למטה וצר יותר למעלה.•אם האתרוג צמח עם גבעול שבולט החוצה )"פיטם"(, אז אסור שהגבעול 
יהיה שבור. )אך אם מלכתחילה צמח האתרוג ללא הפיטם, הוא עדיין כשר 
לשימוש(.
לולב 
הביטו בחלקו העליון של הלולב, הקפידו שהעלה האמצעי איננו מפוצל, אלא 
סגור )לפחות עד אמצעו(.
•אסור שקצה הלולב יהיה חתוך.
•אסור שהלולב יהיה יבש.
•על הלולב להיות באורך של לפחות 04 ס"מ.
•עדיף שהלולב יהיה כמה שיותר זקוף.
הדס 
יש צורך בשלושה ענפים של שיח ההדס.
•להדס כשר יש דוגמא של שלישיית עלים היוצאים מנקודה אחת שעל 
הגבעול. צריך שדוגמא זו של שלישיות העלים תחזור על עצמה לפחות על 
פני מחצית מאורכו של ההדס.
•כל הדס צריך להיות באורך של לפחות 92 ס"מ.
•אסור שההדס יהיה יבש.
ערבה 
•יש צורך בשני ענפי ערבה.
•עדיף שהגבעול יהיה בצבע אדום.
•הגבעול צריך להיות באורך של לפחות 92 ס"מ.
•העלים צריכים להיות מלבניים, לא עגולים.
•מסגרת העלים צריכה להיות חלקה ולא משוננת

bottom of page